Návrh závlahy ZADARMO

Tento článok popisuje akým spôsobom je možné navrhnúť jednocho a rýchlo závlahu pre vašu záhradu. Aby závlahový systém pracoval spoľahlivo, je dôležitý správny výber komponentov a samotný návrh (projekt) závlahy. Ak by ste si aj napriek tomu neverili  tak neváhajte sa obrátit na www.elkano.sk a my Vám váš návrh skontrolujeme resp. urobíme pre vás ZADARMO (v pripade ak sa rozhodnete komponenty nakúpiť u nás) alebo za poplatok 60 EUR s DPH. Náš návrh obsahuje zakreslenie komponentov , výpočet strát a prietokov , súpis materiálu a užitočné rady, vďaka ktorým zapojíte každý komponent aj v prípade, ak ho držíte v rukách po prvýkrát, čím ušetríte značné náklady za realizáciu zavlahového systému na kľúč.

Prvý krok: Zdroj Vody

Ako zdroj vody môžme použiť studňu , obecný vodovod alebo daždovú vodu v nádrži s automatickým dopušťavaním , ktorá značne ušetrí vaše náklady.  

Pri uvažování aký zdroj vody využiť sa zamyslite nad tým, akú veľkú plochu plánujete zavlažovať a koľko ste ochotný si mesačne priplatiť za faktúru za vodu. Pokiaľ nie je možná studňa, tak zvážte či je možné  osadiť na pozemku zbernú nádrž na dažďovú vodu a dopúšťať obecnou len v prípade nedostatku dažďovej.

Väčšina trávnikov potrebuje počas vegetačného obdobia 500–900 mm zrážok na m2. Tomuto požiadavku odpovedá týždenná závlahová dávka 25–40 litrov/m2

U trávnikov  po výseve (prvý mesiac) je potrebné udržiavať vlhkosť vegetačného substrátu každodennou závlahou v menších dávkach (5-7 l/m2 / deň). V ďalšom mesiaci je možné prejsť na systém 3 x za týždeň (7-10 l/m2).

Zavlahový systém je vhodné doplniť aj senzorom zrážok aby nedošlo k jeho prelievaniu a teda aj k zbytočnej spotrebe vody.  https://elkano.sk/zavlahove-systemy/ovladacie-jednotky-a-cidla/cidla/

 • Výpočet prietoku vody  vodného zdroja.

Ak sme sa rozhodli že ideme do vlastného návrhu, v prvom korku sa povenujeme prietoku vody vášho vodného zdroja. Prietok vody sa vyjadruje v kubických metroch za hodinu (m3 / hod). Hodnotu vášho zdroja si môžete overiť sami. Naplňte 10 litrovú nádobu vodou z kohútika alebo čerpadla a zmerajte ako dlho trvá naplnenie nádoby (v sekundách). V prípde použitia obecnej vody meranie opakujte minimálne 3x kedže tlak sa može počas dňa meniť. 

Príklad: Ak máme napr. 10 l nádobu a naplní sa za 20 sekúnd, prietok je 30 l/min. 

Tlak môžme preveriť tlakomerom alebo odčítať údaje priamo z čerpadla.

Druhý krok : Nákres

V prvom rade si musíte ujasniť, čo všetko chcete na vašej záhrade polievať. Najčastejšia požiadavka od zákaznikov prichádza pre závlahu záhrady ale po prvotných konzultáciach sa nároky na zavlažovanie rozšíria aj o predprípravu závlahy na budúci sklennik , závlahu záhonov ale aj o vybudovanie hydrantov napríklad v blízkosti parkovania vášho auta , ktoré vám pomôžu pri jeho umývaní. 

 • Rozmer pozemku – načrtnite celkovú plochu vášho pozemku v mierke a udajte rozmery. Ideálne je plán zakresliť v mierke 1:100, kde 1 cm na pláne je 1 m v skutočnosti. Na obrázku vyznačte farebne zavlažované a nezavlažované plochy “sekcie” t.j  spevnené plochy ako u chodníky, dom, bazén, altánok , terasu,  trávnik, záhony, sklennik, atď. 
 • Zdroj vody –  na obrázku zaznačte zdroj vody odkiaľ bude zavlažovací systém čerpať vodu. Taktiež uveďte typ zdroja či sa jedná o studňu, vodovod alebo iný zdroj. Do poznámky si poznačíme vypočitanú výdatnosť zdroja v l/s a tlak v baroch z predchádzajucého kroku.

V prípade použitia už existujúceho čerpadla si overte typ, maximálny výkon a tlakovú výšku.

 • Prevýšenia na pozemku– pokiaľ je váš pozemok svahovitý, zapíšte do jednotlivých plôch približné výškové kóty. Tu odporúčame zvoliť pre návrh odborníka , ktorý tieto výškové straty zaráta. Pri rovinatých pozemkoch tieto straty tlaku nevznikajú.
 • Postrekovače - v ďalšom kroku do plánu (napr. použitím kružidla) začneme zakresľovať jednotlivé postrekovače tak, aby došlo k pokrytiu celej plochy a voda striekala len tam, kam to potrebujeme. Údaje o dostreku a prietoku rozstrekovačov nájdete buď v popise produktu alebo v katalógu výrobcu. 

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/postrekovace-zavlazovace/

Existujú rôzne modely s rôznymi tvarmi zavlažovacej výseče a dĺžkami dostreku. Pre jednoduché tvary zavlažovacích plôch je vhodné použiť rozstrekovač s pevnou výsečou. Pre nepravidelné tvary a uhly volte regulovateľné rozstrekovače pri ktorých si vieme uhol striekania nastavit od 0 do 360 stupňov. 

Postrekovače rozdelíme do jednotlivých sekcií tak, aby spotreba na jednej vetve nepresiahla výdatnosť zdroja, ktorý sme si vypočítali v prvom kroku a teda  aby zavlažovalo súčasne len toľko trysiek, koľko možno zo zdroja v jednej chvíli napájať.

Nezabudnite na pravidlo že do  jednej vetvy zapojíme  iba postrekovače rovnakého typu a teda nemixujeme rotačné postrekovače so statickými!

 • Ostatné komponenty – na záver zakreliste umiestnenie ovládacej jednotky a čidla zrážok. Taktiež nezabudnite zaznačiť umiestnenie šachty pre ventily a miesto napojenia na sieť 220V. Ideálne je osadit šachtu na nenapadné miesto napríklad na okraj zavlažovanej plochy.

Tretí krok : Straty tlaku a prietoky

V závislosti od dĺžky rúrok v jednotlivých vetvách dochádza k poklesu tlaku a preto pri výpočte na to nesmieme zabúdať. Je nutné použiť rúrky vhodného priemeru a to tak aby mohli trysky fungovať správne. Jednoducho povedané tlak na prvom postrekovači vo vetve nesmie presahovať maximálnu povolenú hodnotu postrekovača a na konci vetvy musí byť tlak stále dostatočný pre správnu funkciu posledného postrekovača. Tieto tlakové údaje nájdete v katalógu každého výrobcu postrekovačov.

Všeobecná tabuľka straty tlaku v závislosti od priemeru pri 10m

Pri návrhu vetvy je potrebné dbať aj na dostatočný prietok a to tak aby súčet potrebných prietokov  postrekovačov nebol viac ako je maximálny prietok celej vetvy , ktorý je závislý od priemeru použitej hadice.

Príklad: Ak použijeme rúrku s priemerom 25 mm, pri prietoku vody 30 l/min musíme na každých 10 metrov dĺžky odpočítať 0,21 bar. 

Štvrtý krok: Súpis komponentov

V závislosti od požadovaného tlaku a prietoku zavlahového systému volíme aj potrebné komponenty. Komponenty si spíšeme do tabuľky pre lešiu orientáciu a prehľad potrebného počtu jednotlivých vetiev.

Spojky a tvarovky

Tvarovky sa využivajú pre spájanie, redukcie hadíc a napájanie trysiek. Rozlišujeme tvarovky s vokajším a vnútorným závitom. Další dôležitý parameter pri výbere sú priemer a max pracovný tlak, ktorý tvarovka zvládne.  Komponenty volime tak aby navzájom do seba zapadali. (t.j správna kombinácia vonkajších a v nútorných závitov)

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/pe-spojky-a-tvarovky/

V pripade potreby dopravy pitnej vody sa použivajú na to určené tvarovky  označené modrou farbou.

https://elkano.sk/hladanie/?q=Connecto+Plus

Hadice a kvapkače

Hadice LDPE Low-density polyethylene (LDPE)  z polyetylénu s nízkou hustotou a hadice HDPE High-density polyethylene (HDPE)  z polyetylénu s vysokou hustotou sú určené pre dopravu kvapalín. Tieto hadice su vhodné ako hlavné rozvody zavlažovacích systémov. https://elkano.sk/zavlahove-systemy/potrubie-hdpe-ldpe-hadicky/

Najčastejšie použivané priemery pre rozvody zavlažovacích systémov sú 32 a 25 mm.

Ideálny pomocník pri inštalácií týchto hadíc závlahového systému sú nožnice na rezanie LDPE a HDPE hadíc a rúr do priemeru 42 mm. https://elkano.sk/zavlahove-systemy/naradie/

Druhú skupinu hadíc tvoria hadice menšieho priemeru s pravidelnými otvormi, ktoré majú využitie pre vetvy kapôčkovej závlahy resp. micro závlahu.  https://elkano.sk/zavlahove-systemy/kvapkova-zavlaha-a-mikro-zavlahy/

Princíp spočíva v pomalom privádzaniu vody k rastlinám, resp. k ich koreňovému systému vo veľmi malých dávkach – po kvapkách.

K najdôležitejším prvkom kvapkovej závlahy patria kvapkovače, ktoré presne dávkujú vodu k rastlinám. Prietoky vody sa pohybujú v rozmedzí 2 až 10 l/h.  https://elkano.sk/zavlahove-systemy/kvapkova-zavlaha-a-mikro-zavlahy/kvapkace/

Postrekovače

Rodelujú sa do troch základných kategorií

 • uderové majú využitie hlavne v poľnohospodárstve
 • rotačné sa použivajú na zavlažovanie väčších plôch nerovnomerného tvaru
 • statické sú vhodné na rovnomerné tvary zavlažovaných plôch menších rozmerov

Pre závlahu vašej záhrady využijete hlavne statické a rotačné postrekovače. Pri výbere sledujeme uhol striekania , pracovný tlak, prietok , dostrek a dbáme na to aby bola vetva pre danú sekciu dostatočne nadymenzovaná a zvládla všetky postrekovače , teda mala dostatočný tlak a prietok .

TIP: Vyberajte postrekovače s možnosťou nastavenia výseče postrekovania aj dostreku. Tým sa doladia nepresnosťi vaších výpočtov.

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/postrekovace-zavlazovace/

 

Hydrant a šachty

V závislosti od počtu potrebných zavlažovacích vetiev a okruhov pre hydranty volíme správnu veľkosť šachty, ktorú zvičajne osadzujeme na okraj zavlažovacej plochy.  Jednoducho povedané veľkosť šachty je uvadzaná  množstvom ventilov ktoré je možné do nej osadiť.

 https://elkano.sk/zavlahove-systemy/ventilove-sachty-a-vodne-zasuvky/ventilova-sachta/

Pre pohodlné napojenie záhradných hadíc sa použivajú takzvané hydranty ktoré sú nenapadné zapustené v teréne na okraji zavlažovacích a parkovacích plôch. Pri malých záhradách sú najčastejšie napajané hadicou priemeru 25 mm.

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/ventilove-sachty-a-vodne-zasuvky/hydrant/

Riadiaca jednotka , ventily a filter

Riadiace jednotky pre riadenie ventilov volíme podľa nasledujúcich kritérií

 • Počet ventilov resp. vetiev ktoré chceme ovládať
 • Napätie s ktorým budú ovladané naše ventily (9V – 24V)
 • Umiesnenie riadiacej jednotky či pôjde o exteriér alebo interiér
 • Úroveň komfortu akou riadiacu jednotku plánujeme ovládať (bluthooth -mobilný telefón , ovladanie z internetu alebo ovladanie iba tlačidlami a dislayom)
 • Maximálny počet programov , ktoré si vieme nastaviť
 • Spôsob napájania riadiacej jednotky (batéria alebo elektrická sieť)

Riadiace jednotky s pravidla pripájame k elektrickým ventilom pomocou káblu na to určeného. (napr. kábel pre zavlažovanie 7x0,8 Max.50V) Počet žíl rátame od počtu ventilov, ktoré plánujeme ovládať.

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/ovladacie-jednotky-a-cidla/

Závlahové ventily rozdeľujeme do dvoch základných kategorií

 • s ovladaním prietoku
 • bez ovládania prietoku

Pre bežnú záhradu nám budú postačovať ventily bez ovladnia prietoku. Pri výbere nezabudnite na pracovné napätie, ktoré musí byť v súlade s riadiacou jednotkou.

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/zavlahove-elektroventily/

V prípade použita studne je vhodné do systému osadit za čerpadlo filter, ktorý nám zamedzí upchatiu trysiek.

https://elkano.sk/zavlahove-systemy/filtracia-a-uprava-vody/filtre/

Na našej stránke elkano si môžete obeednať aj predkonfigurované šachty so zapojenými ventilmy, s pripojeným  prográmatorom a čidlom zrážok ktoré sú pripravené rovno na osadenie a teda vám ostáva už iba jednoduché zapojenie hadích a postrekovačov.

Piaty krok : Údržba zavlahového systému

Hadice sa osadzujú do hĺbky okolo 30 – 40 cm. Z tohto dôvodu je potrebné na jeseň vykonať základú úržbu, ktorá spočíva vo vyfuknutí zbytkovej vody zo systému aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prefúknutie sa s pravidla robí kompresorom s dostatočným výkonom od 400 l\ min pri tlaku okolo 3 bar.

Pre tento účel je vhodné umiestniť pred šachtu (do šachty) ventil  cez ktorý sa pohodlne napojíme na systém pre účely prefuknutia závlahy.

Počas zimnej sezóny je vhodné nastaviť program, ktorý nám raz za deň zopne ventily naprázdno aby sme predišli ich nefunkčnosti na začiatku sezóny. Ventily môžme v šachte zaizolovať tkaninou aby sme zmiernili silné mrazy.

Ako poslendný krok je vhodné prečistiť filter, ktorý sa nachádza na vstupe zavlahového systému.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na info@elkano.sk

 

Spracovanie dát
Schovať