Doprava a platba

Celková cena a Platobné podmienky

 

  • Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej tovarovej položke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.

 

  • Celková cena nezahŕňa náklady na montáž, inštaláciu a sprevádzkovanie Tovaru vzhľadom na to, že Predávajúci dané služby neposkytuje..

 

  • Celková cena je obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky.

 

  • Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené. Náklady dodania a možnosti doručenia sú nasledovné:

 

DPD kuriérske služby (platí pre Slovenskú Republiku):

 

Hodnota dodávaného Tovaru a spôsob platby

výška Nákladov dodania

objednávka do 50,00 EUR s platbou vopred

6,00 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

12,00 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

18,00 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

objednávka od 50,00 EUR do 120,00 EUR s platbou vopred

3,00 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

12,00 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

18,00 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

objednávka za 120,00 EUR a viac s platbou vopred 

0,00 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

12,00 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

18,00 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

objednávka do 50,00 EUR s platbou na dobierku

7,80 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

13,80 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

19,80 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

objednávka do 120,00 EUR s platbou na dobierku

4,80 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

13,80 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

19,80 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

objednávka za 120,00 EUR a viac s platbou na dobierku

2,40 EUR vrátane DPH (0-20 kg)

14,80 EUR vrátane DPH (20-40 kg)

20,80 EUR vrátane DPH (40-60 kg)

 

Náklady dodania sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorá k nim bude účtovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade zmeny dane z pridanej hodnoty bude výška Nákladov dodania vypočítaná v súlade s aktuálnou sadzbou dane z pridanej hodnoty.

 

  • Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu Celkovú cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.

 

  • Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby. (i) V prípade bezhotovostnej platby na základe faktúry lehotu splatnosti určuje Predávajúci priamo vo Faktúre, (ii) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Celková cena splatná najneskôr pri dodaní Tovaru, a (iii) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Celková cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom. Predávajúci je vždy oprávnený požadovať uhradenie Celkovej ceny vopred pred odoslaním Tovaru.

 

  • V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.

 

  • Predávajúci zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou alebo spolu s Tovarom a dodacím listom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru aj jej uložením v rozhraní Účtu.

 

  • Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk prepravcu v prípade platby na dobierku.

 

  • V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Celkovej ceny a nezaplatí ju, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave na náklady Zákazníka alebo (ii) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa OZ a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.
Spracovanie dát
Schovať